Algemene voorwaarden

Introductie gebruiksvoorwaarden Smart Workspaces

Wat is de bedoeling van de gebruiksvoorwaarden?

Je bent bij de gebruiksvoorwaarden terecht gekomen. In de algemene voorwaarden vind je onder meer regels over hoe je Smart Workspaces wel en niet gebruikt.

 

Afspraken over gedragsregels

Het gaat ons er om dat gebruikers zich prettig naar elkaar gedragen.  Zodat iedereen zich welkom en thuis voelt op het platform. Daarvoor hebben we afspraken nodig over wat je wel en niet op de website zet en ook over de grenzen aan de boodschappen die je via Smart Workspaces verstuurt. Dus hebben we opgeschreven: niet pesten, niet discrimineren, geen seksisme, geen (oproepen tot) illegale activiteiten, geen geweld, geen pornobeelden. Maar ook het verspreiden van virussen of spam op of via Smart Workspaces is niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

Andere belangrijke regels gaan over aansprakelijkheid. Wat gebeurt er wanneer er toch materiaal op de site komt dat daar niet op thuis hoort of waar andere mensen recht op hebben, denk maar aan auteursrechten en dergelijke. In deze algemene voorwaarden zul je lezen dat de gebruiker daar zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor is.

De Smart Workspaces organisatie kan gebruikers die regels overtreden trouwens ook weren van het platform.

Gebruikers krijgen dan ook alle ruimte om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag binnen Smart Workspaces. Zo helpt iedereen een handje om Smart Workspaces zo leuk en werkbaar mogelijk te houden.

 

Privacy

Nog een belangrijk thema uit de algemene voorwaarden: privacy. De Smart Workspaces organisatie vraagt immers om je persoonsgegevens en slaat die ook op. Met jouw gegevens doen wij niets, zonder dat jij daar als individuele gebruiker toestemming voor geeft. En zo hoort het ook, privacy is in onze tijd een kostbaar goed en moet beschermd worden.

 

In de voorwaarden wordt nog veel meer aangekaart. Teveel om op te noemen en al is het  vast je hobby niet, we willen je toch vragen je in deze voorwaarden te verdiepen.

Natuurlijk is het zo dat we het SmartWorkspaces platform en dus ook de algemene voorwaarden willen verbeteren als dat nodig is. Heb je vragen of commentaar neem dan contact met ons op:

SmartSharing B.V., Meidoornplein 40, 1031 GD Amsterdam. info@smartsharing.nl

 

Gebruiksvoorwaarden Smart Workspaces

oktober 2018

 

Toepasselijkheid

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Smart Workspaces op het internet adres www.smartworkspaces.nl , een onderdeel daarvan of een vervangende website en op de dienst Smart Workspaces.

SmartWorkspaces is een merknaam van SmartSharing B.V., gevestigd aan de Meidoornplein 40, 1031 GD Amsterdam. SmartSharing B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67703526.

Gebruikers bezoeken en/of gebruiken Smart Workspaces enkel onder deze Voorwaarden. Een aanpassing in de Voorwaarden wordt bekend gemaakt via de Smart Workspaces website. Indien de gebruiker diens activiteiten op Smart Workspaces voortzet na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden aanvaardt de gebruiker deze onherroepelijk.

 

 

Wat is Smart Workspaces

Smart Workspaces is een online communicatie platform voor ondernemers die samen willen werken en daarvoor een besloten, beveiligde internetomgeving willen gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Om een account aan te maken registreert de gebruiker zich door middel van correcte en complete persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de onder Privacy, geformuleerde doelen. Bij wijziging van de persoonsgegevens past de gebruiker deze direct aan.

 

Privacy

Smart Workspaces biedt ondernemers de mogelijkheid in contact te komen met andere ondernemers, en of experts die van betekenis kunnen zijn voor ondernemers.

Er worden persoonsgegevens als naam, adres en leeftijd vastgelegd. Dit doen wij om de veiligheid

en betrouwbaarheid van het Smart Workspaces netwerk zo groot mogelijk te maken en misbruik zoveel mogelijk uit te sluiten. Het registreren van deze persoonsgegevens gebeurt in het belang van de gebruiker en met diens toestemming.

Smart Workspaces gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gegevens zijn bij ons veilig en worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de individuele gebruiker. Smart Workspaces houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle activiteiten die de gebruiker op het platform uitvoert, zoals berichten, chats, bestanden, worden

zorgvuldig bewaard en geback-upt. Indien er klachten zijn van gebruikers over een andere

gebruiker kan de Smart Workspaces organisatie besluiten de inhoud van deze data te onderzoeken. Ook zal de Smart Workspaces organisatie steekproefsgewijs alle communicatie op het platform monitoren. Gegevens worden bewaard zolang dat voor de geformuleerde doelen nodig is, maar niet langer dan tien jaar.

Zodra de gebruiker aangeeft niet langer gebruiker van het Smart Workspaces platform te willen zijn, stelt de Smart Workspaces organisatie deze gebruiker terstond op niet actief.

Smart Workspaces verstrekt wel informatie aan derden indien Smart Workspaces gedwongen is aangifte te doen van strafbaar gedrag, of wanneer politie of justitie vanwege strafbaar gedrag een onderzoek instelt. Ook wanneer Smart Workspaces aansprakelijk wordt gesteld door derden voor schade die het gevolg is van handelen van een gebruiker, behoudt Smart Workspaces zich het recht voor persoonsgegevens over die gebruiker te verstrekken aan de eisende partij, om de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid bij die gebruiker te kunnen leggen. Smart Workspaces stelt de gebruiker in dat geval vooraf op de hoogte.

 

Veiligheid data

Alle data die vanaf het Smart Workspaces platform via het Internet worden gecommuniceerd zijn versleuteld. De servers waarop Smart Workspaces wordt gehost zijn op een professionele wijze beveiligd. De data worden versleuteld geback-upt.

 

Eigendom site/software.

Smart Workspaces bevat bestanden en materiaal die eigendom zijn van de SmartSharing BV, en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Onder geen enkele voorwaarde draagt

Smart Workspaces intellectuele eigendomsrechten over op de gebruiker of derden.

De gebruiker verricht geen handelingen die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten

van SmartSharing BV.

De gebruiker mag de website en informatie op de website anders dan de eigen informatie niet

aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren,

reproduceren, in licentie geven of verkopen.

De gebruiker mag geen van Smart Workspaces afgeleide producten of diensten ontwikkelen.

De gebruiker geeft geen ongeautoriseerde toegang tot de computersystemen en databases van

SmartSharing BV.

 

Licentie aan gebruikers

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden verleent SmartSharing BV de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld online te bekijken, te beluisteren of te gebruiken. Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te downloaden of daarop enige andere rechten uit te oefenen dan de hier genoemde. Hiervan zijn uitgesloten de bestanden die expliciet bedoeld zijn voor uitwisseling tussen gebruikers, zoals bestanden die worden uitgewisseld tijdens communicatie-activiteiten of werktraject.

 

Beperkt gebruik

De gebruiker gaat akkoord met de beperkingen die het gebruik van Smart Workspaces met zich meebrengt, waaronder de beperking van de hoeveelheid schijfruimte per gebruiker.

 

Regels bij gebruik

De gebruiker gebruikt Smart Workspaces enkel op een wettelijk toegestane wijze en met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De gebruiker gebruikt Smart Workspaces enkel volgens het bepaalde in deze Voorwaarden.

De gebruiker gebruikt Smart Workspaces niet onder een valse identiteit. De persoonlijke gegevens zoals opgegeven aan de Smart Workspaces organisatie zijn juist. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens worden door de gebruiker zelf terstond gewijzigd.

De gebruiker houdt zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord geheim en verleent anderen geen

toegang tot Smart Workspaces met behulp van dit wachtwoord. De gebruiker is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt binnen zijn/haar account. De gebruiker neemt direct contact op met Smart Workspaces wanneer niet-geautoriseerde mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van een gebruikersnaam en wachtwoord. Smart Workspaces mag de gebruiker opdracht geven de voor Smart Workspaces gebruikte wachtwoorden te wijzigen.

In ieder geval, maar zonder daartoe beperkt te zijn, verricht de gebruiker in het kader van Smart Workspaces geen activiteiten, stelt geen contents via Smart Workspaces ter beschikking en verstuurt geen berichten via Smart Workspaces:

 • die in strijd zijn met wet of wetgeving;
 • die discriminerend zijn in zake godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook;
 • die gebaseerd zijn op onwaarheden of anderszins misleidend;
 • die het plegen van illegale activiteiten bevorderen;
 • die gewelddadig zijn;
 • die oproepen tot geweld en/of lastigvallen;
 • die leiden tot of het gevolg zijn van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 • die pornografisch materiaal bevatten of een link daartoe, waardoor de gebruikersrechten en het plezier van andere gebruikers wordt beperkt;
 • die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, op privacy of portretrechten;
 • waarin bijdragen of bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijderd zijn of bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen, verwijderd of vervalst is;
 • waarbij persoonlijke gegevens worden opgevraagd van minderjarigen voor commerciële doeleinden of doeleinden die niet in het belang van die minderjarigen zijn;
 • waarbij persoonlijke data verzameld worden van andere gebruikers, waaronder e-mail

adressen;

 • waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 • waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, het aanbieden van producten of diensten tegen betaling; loterijen, wedstrijden, of piramidespelen;
 • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
 • waarmee de gebruiker gebruikersinformatie, of informatie over groepen gebruikers downloadt kopieert of verstrekt (al dan niet tegen betaling) aan derden;
 • waarbij de gebruiker bestanden uploadt die wettelijk beschermd materiaal bevatten zonder toestemming van de eigenaar van dat materiaal;
 • waarbij de gebruiker bestanden uploadt die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, tijdbommen, corrupte bestanden bevatten of andere software of programma’s die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de gegevens van een ander; waarbij de gebruiker bestanden downloadt van andere gebruikers zonder toestemming van die gebruikers.

 

Weren van personen en informatie

In verband met deze voorwaarden en in aanvulling op de andere (rechts)middelen die Smart Workspaces ten dienste staan, is Smart Workspaces gerechtigd de activiteiten van de gebruiker te volgen, te beperken, een account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, andere gebruikers op de hoogte te stellen van bepaalde activiteiten, en te weigeren om diensten aan de gebruiker te verlenen. Smart Workspaces is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Aangifte strafbaar gedrag

Smart Workspaces doet aangifte bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden.

 

Melden misbruik door gebruikers bij Smart Workspaces

Smart Workspaces zorgt ervoor dat gebruikers de mogelijkheid hebben ongewenst gedrag van andere gebruikers te allen tijde bij Smart Workspaces te melden. Hiertoe is er op elke pagina van het platform een knop aanwezig om rechtstreeks met de beheerder contact op te nemen.

 

Intellectueel eigendom gebruikers, licentie Smart Workspaces

Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoudt de gebruiker zijn/ haar auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestanden die door de gebruiker via Smart Workspaces ter beschikking worden gesteld.

De gebruiker erkent en stemt er mee in dat hij/zij door het beschikbaar stellen van materiaal via Smart Workspaces, Smart Workspaces automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om dit materiaal te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met het gebruik van, voor en door Smart Workspaces.

 

Aansprakelijkheid gebruikers

De gebruiker vrijwaart SmartSharing BV van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van Smart Workspaces zijn ontstaan, inclusief: aanspraken door derden met betrekking tot onwettig gebruik en misbruik van Smart Workspaces door de gebruiker; claims van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de gebruiker geplaatst materiaal; boetes en straffen die worden opgelegd door bevoegde autoriteiten met betrekking tot het gebruik van Smart Workspaces door de gebruiker.

SmartSharing BV verhaalt schade die het gevolg is van het misbruik van Smart Workspaces door de gebruiker, op die gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordigers.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid Smart Workspaces

Smart Workspaces besteedt uiterste zorg aan de website en de geboden dienstverlening maar controleert de content, berichten en informatie op de website niet. Het gebruik van de site en alles wat daarmee samenhangt is dan ook op eigen risico. Smart Workspaces kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Smart Workspaces.

De website geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Smart Workspaces is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites, en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Smart Workspaces is gerechtigd de website en alle bijbehorende diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel te beëindigen zonder voorafgaande bekendmaking, zonder daarvoor een reden op te geven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Smart Workspaces is niet verantwoordelijk voor gedragingen en acties van individuele gebruikers en kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen daarvan.

 

Overige bepalingen

Deze algemene voorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treden

in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt,

respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen

rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,

blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze

overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan

de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Vragen

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met de Smart Workspaces organisatie,

SmartSharing b.v.

Meidoornplein 40

1031GD  Amsterdam

0647830263

hubert@smartsharing.nl